1.ข้อใดเป็นเวลาว่างที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา

1.เล่นกีฬา-เลี้ยงต้นไม้

2.ทัศนาจร-ปลูกต้นไม้

3.ดูโทรทัศน์-เล่นตู้เกมสื

4.ฟังปาฐกถา-อ่านหนังสือ

2.ข้อใดเป้นการใช้เวลาว่างเพื่อเพิ่มพูนรายได้

1.เล่นกีฬา

2.สะสมแสตมป์

3.ปลูกผักสวนครัว

4.ประดิษฐิของชำร่วย

3.สิ่งที่สังคมยึดถือเป้นระเบียบแบบแผนและปฏิบัติกันสืบมาเรียกว่าอะไร

1.ประเพณี

2.วัฒนธรรม

3.อารยธรรม

4.ศิลปกรรม

4.ข้อมดเป็นประเพณีของคนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน

1.วันตรุษจีน

2.วันขึ้นปีใหม่

3.วันลอยกระทง

4.วันออกพรรษา

5.ประเพณีอะไรของไทยที่ปัจจุบันมีประเพณีของต่างชาติปนอยู่มาก

1.การเผาศพ

2.การบวชนาค

3.การแต่งงาน

4.การรดน้ำดำหัว

6.สิ่งที่มีอิทิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุดคือข้อใด

1.คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

2.ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ

3.อารยธรรมและเทคโนโลยีของต่างชาติ

4.ความยากจนและความขาดแคลนของคนในชาติ

7.ประเพณีชักพระเป็นพระเพณีของภาคใด

1.กลาง

2.ใต้

3.เหนือ

4.ตะวันออกเฉียงเหนือ

8.ประเพณีการแห่นางแมวกับแห่บั้งไฟของภาคอีสานจุดมุ่งหมายเรื่องใด

1.เพื่อขอฝนทำนา

2.เพื่อความสนุกสนาน

3.เพื่อแสดงความสามารถ

4.เพื่อเป็นการพักผ่อนจากทำงาน

9.ประเพณีใดที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมได้มากที่สุด

1.พิธีโกนจุก

2.พิธีอุปสมบท

3.พิธีแรกนาขวัญ

4.พิธีแห่เทียนพรรษา

10.เมื่อมีเด็กเกิดในบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร พ่อแม่ควรไปแจ้งเกิดที่ใด

1.ที่ว่าการเขต

2.ที่ว่าการอำเภอ

3.ศาลากลางจังหวัด

4.ที่ว่าการเขตเทศบาล

11.เมื่อสำเนาทะเบียนบ้านชำรุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย เจ้าบ้านจะต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ภายในกี่วัน

1. 7 วัน

2. 15 วัน

3. 30วัน

4. 60 วัน

12.ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร

1.ตำรวจ

2.ผุ้พิพากษา

3.นายกรัฐมนตรี

4.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

13.ข้อใดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชนที่มีรายได้

1.เสียภาษีอากร

2.เลี้ยงดูบิดามารดา

3.บริจาคเงินให้รัฐบาล

4.เลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง

14.การสมรส จะมีผลตามกำหมายเมื่อใด

1.มีบุตร

2.เป็นสามีภรรยากัน

3.มีการจดทะเบียนสมรส

4.มีการสู่ขอตามประเพณี

15.ภาษีเงินได้ที่รัฐเก็บจากประชาชนมีผลดีอย่างไร

1.ช่วยให้คนจนมีงานทำมากขึ้น

2.ช่วยให้มีเงินในการพัฒนาประเทศ

3.ช่วยแก้ปัญหาคนละทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัย

4.ช่วยพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

16.บุคคลที่ต้องทำบัตรประชาชน ถ้าไม่ไปทำหรือไม่มีบัตรประชาชนมีสภาพเช่นไร

1.ไม่มีผู้คบหาสมาคมด้วย

2.ไม่มีสิทธิเลือกงานทำ

3.ไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษา

4.ไม่มีสิทธิเป็นพลเมืองตามกฎหมาย

17.สาเหตุใดที่เราไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยได้

1.มักใหญ่ใฝ่สูง

2.ขาดความสามัคคี

3.ขาดความมีเหตุผล

4.ขาดความรอบคอบ

18.สังคมต้องการบุคคลประเภทใดมากที่สุด

1.มีความรู้

2.มีความรัก

3.มีความกล้าหาญ

4.มีความรับผิดชอบ

19.ภาคใดของประเทศมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน พื้นที่มีภูเขาและป่าไม้มาก

1.ภาคใต้

2.ภาคกลาง

3.ภาคเหนือ

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20.ลักษณะภูมิปะเทศทางภาคใต้ แตกต่างจากภาคอื่นอย่างไร

1.มีแม่น้ำสายสั้นๆ

2.มีภุเขากลางภาค

3.มีอาราเขตติดทะเล

4.พื้นที่ลักษณะแคบและยาว

21.ข้อใดเป้นประเภทของอุตสาหกรรมที่สำคัญ

1.ภูมิอากาศ

2.ภูมิประเทศ

3.ลักษณะของวัตถุดิบ

4.เชื้อชาติของประชาชน

22.ลมฟ้าอากศที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพใดมากที่สุด

1.การประมง

2.การเกษตร

3.การเหมืองแร่

4.การอุตสาหกรรม

23.แร่ธาตุชนิดใดมีมูลค่าในการผลิตมากที่สุดและเป็นสินค้าออกที่สคัญของประเทศ

1.ดีบุก

2.วุลแฟรม

3.ทองแดง

4.ฟลูออไรด์

24.เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเหมาะแก่การทำการเกษตร

1.มีฝนตกชุกเสมอ

2.เป็นที่ราบสูงอากาศอบอุ่น

3.อากาศอบอุ่นมีแม่น้ำหลายสาย

4.เป็นที่ราบลุ่มดินฟ้าอากาศอำนวย

25.เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรควรทำอย่างไร

1.รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์

2.จัดหารถไปขายในที่ที่ให้ราคาดี

3.สร้างยุ้งฉางเก็บไว้ขายตอนมีราคาดี

4.ทำลายผลผลิตบางส่วนเพื่อผยุงราคา

26.การจัดตั้งสหกรณ์จะถูกต้องสมบูรณ์เมื่อใด

1.มีสมาชิก 9 คน

2.มีการแบ่งผลกำไร

3.มีการเปิดอบรมสมาชิก

4.มีการจดทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย

27.สมนึกไม่มีที่ดินเป้นของตนเอง เขาควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใด

1.สหกรณ์นิคม

2.สหกรณ์ร้านค้า

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สหกรณ์การเกษตร

28.ข้อใดเป้นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งสหกรณ์

1.จัดการประชุมใหญ่ครั้งแรก

2.เลือกคณะกรรมการชั่วคราว

3.จัดการประชุมใหญ่สมาชิก

4.ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง

29.สหกรณ์มีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนด้านใดมากที่สุด

1.สังคม

2.การเมือง

3.เศรษฐกิจ

4.การปกครอง

30.เส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกาะใดบ้าง

1.นิวกินี-ภูเก็ต-โมกุลละ

2.ชวา-บาหลี-บอร์เนียว

3.ลูซอน-มินดาเนา-ซุมบา

4.สุมาตร-บอร์เนียว-ซีลีเบส

31.ประเทศที่เป็นศูนย์กลางเส้นทางเดินเรือระหว่างเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและทวีปออสเตรเลียกับประเทศในกลุ่มอาเซียนคือประเทศใด

1.มาเลเซีย

2.สิงคโปร์

3.ฟิลิปปินส์

4.อินโดนีเซีย

32.หมู่เกาะของอินโดนีเซียที่ผิดเครื่องเทศได้มากที่สุดคือข้อใด

1.ชวา

2.บาหลี

3.โมกุลละ

4.ลอมบ๊อก

33.แร่ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศพม่าคืออะไร

1.น้ำมัน-ทับทัม

2.ยปซัม-พลอย

3.ควอร์ต-ถ่านหิน

4.แกรไฟต์-แก๊สธรรมชาติ

34.ประชากรในแถบเอเชียเป็นชนเผ่าใดมากที่สุด

1.นิกรอยด์

2.มองโกลอยด์

3.อินเดียแดง

4.คอเคซอยด์

35.วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุใด

1.อยู่ใต้อิทธิพลของชาติตะวันตก

2.เห็นวัฒนธรรมของชาติอื่นดีกว่า

3.ในประเทศมีประชาชนหลายเชื้อชาติ

4.เอาแบบอย่างวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

36.ประเทศในข้อใดมีการปกครองประเทศแบบเดียวกัน

1.ไทย-มาเลเซีย

2.บรูไน ฟิลิปปินส์

3.สิงคโปร์-อินโดนีเซีย

4.ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย

37.ข้อใดเป็นความขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนาม

1.การรุกล้ำดินแดน

2.ผู้ร้ายหนีข้ามแดน

3.การค้าอาวุธสงครามต่างชาติ

4.เรือประมงไทยถูกเวียดนามจับ  

 

edit @ 14 Oct 2007 10:01:15 by funlek_za

Comment

Comment:

Tweet

ทำไมพิมพ์ผิดมากอย่างนี้ครับ wink

#1331 By (119.76.68.168|119.76.68.168) on 2015-09-06 11:58

ก็พอทำไดอยู่น่ะquestion

#1329 By Aprva (101.51.164.95|101.51.164.95) on 2015-03-02 14:26

 

#1328 By (202.29.179.152|202.29.179.152) on 2015-02-17 14:13

big smile big smile big smile big smile ดีจัง

#1327 By ฟก (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 14:08

ดีจัง

#1326 By ฟก (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 14:07

  big smile big smile big smile big smile

#1325 By (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 13:50

ง่ายยาก
ได้ทั้งสองแบบ55555*-*55555open-mounthed smile
(อันที่จริงทำไม่ได้เบยสักข้ออ่ะ)
555555555

#1324 By nestโรงเรียนสมฤทัย ป.5 (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 13:49

...............

#1323 By (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 13:49

 

#1322 By แองจี้ (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 13:47

ง่ายยาก
ได้ทั้งสองแบบ55555*-*55555open-mounthed smile

#1321 By nestโรงเรียนสมฤทัย ป.5 (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 13:44

 

#1320 By (171.96.167.34|171.96.167.34) on 2015-02-10 13:42

surprised smile embarrassed tongue sad smile confused smile open-mounthed smile double wink ยากจัง

#1319 By คน (182.93.187.175|182.93.187.175) on 2015-02-06 14:06

   ทำไม่ได้ cry double wink wink surprised smile embarrassed embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile

#1318 By คน (182.93.187.175|182.93.187.175) on 2015-02-06 13:59

ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกsad smile sad smile sad smile sad smile

#1317 By คน (202.29.177.167|202.29.177.167) on 2015-02-04 09:49

#1316 By คน (202.29.177.167|202.29.177.167) on 2015-02-04 09:44

ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#1315 By (202.29.177.167|202.29.177.167) on 2015-02-04 09:42

ทัก

#1314 By ่แจน (202.29.177.205|202.29.177.205) on 2015-01-20 13:37

surprised smile

#1313 By ้ัีนย (223.205.226.160|223.205.226.160) on 2015-01-17 06:05

ีะั้ีีรนานจสมิกดั้รส555+555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#1312 By (202.29.179.220|202.29.179.220) on 2015-01-09 14:09

ง่ายมากคนที่บอกว่ายากก็ขอให้มากมากนะค่ะ/ครับsurprised smile open-mounthed smile big smile double wink cry

#1311 By (202.29.179.220|202.29.179.220) on 2015-01-09 13:44

#1310 By ด.ญ.ณิชารีย์ แสนโย (27.55.21.51|27.55.21.51) on 2015-01-06 20:14

open-mounthed smile sad smile sad smile sad smile sad smile ยากcry angry smile tongue question

#1309 By เทื่ (180.183.220.103|180.183.220.103) on 2014-12-08 10:50

question embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed  surprised smile ยาก

#1308 By (180.183.220.103|180.183.220.103) on 2014-12-08 10:49

#1307 By เอิง (1.0.160.115|1.0.160.115) on 2014-12-01 16:31

question

#1306 By (1.0.160.115|1.0.160.115) on 2014-12-01 16:31

ยังไม่ดูดเลย
 

#1305 By (1.0.160.115|1.0.160.115) on 2014-12-01 16:30

#1303 By (49.230.95.54|49.230.95.54) on 2014-10-14 07:59

#1304 By (49.230.95.54|49.230.95.54) on 2014-10-14 07:59

confused smile sad smile พรุ่งนี้สอบ

#1302 By kismee (182.52.156.185|182.52.156.185) on 2014-10-04 16:58

#1301 By นภัสนันท์ (27.145.254.11|27.145.254.11) on 2014-09-26 12:17

#1300 By Tokla (110.169.248.158|110.169.248.158) on 2014-09-21 16:29

sad smile

#1299 By ิ (125.25.76.38|125.25.76.38) on 2014-09-15 19:25

embarrassed embarrassed embarrassed สูด

#1298 By tomo (1.10.214.32|1.10.214.32) on 2014-09-15 19:03

cry อุตะง่ายง่าย

#1297 By (49.230.182.145|49.230.182.145) on 2014-09-15 18:03

Hahajung double wink surprised smile question

#1296 By ดลพรชนก (49.230.182.145|49.230.182.145) on 2014-09-15 18:01

ทั้งง่ายมาก และยากconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile question question question question question question question question question question question

#1295 By ชูเกียริ (116.58.251.199|116.58.251.199) on 2014-09-09 17:24

แไฟกไฟกฟไกฟไ

#1294 By ฟไกไฟกไฟกไฟ (202.29.177.228|202.29.177.228) on 2014-08-18 13:38

 วาส่ร่าทา

#1292 By (49.230.128.234|49.230.128.234) on 2014-08-17 13:24

 วาส่ร่าทา

#1293 By (49.230.128.234|49.230.128.234) on 2014-08-17 13:24

open-mounthed smileขอบคุณครับ

#1291 By (183.88.246.181|183.88.246.181) on 2014-05-14 17:20

embarrassed มองไม่เห็นอิอิ   
=_=    ////////////////

#1290 By (183.88.171.207|183.88.171.207) on 2014-05-10 09:53

ยากมาก

#1289 By แนน (115.67.2.88|115.67.2.88) on 2014-03-26 08:11

question ง่ายจุงเบย.......

#1288 By (202.29.176.206|202.29.176.206) on 2014-03-03 13:08

question ง่ายจุงเบย.......

#1287 By (202.29.176.206|202.29.176.206) on 2014-03-03 13:06

ง่าย เกิ๊นไป surprised smile 

#1286 By (171.97.156.243|171.97.156.243) on 2014-02-26 18:42

#1285 By (223.207.186.239|223.207.186.239) on 2014-02-18 21:41

#1284 By (223.207.186.239|223.207.186.239) on 2014-02-18 21:41

#1282 By (223.207.186.239|223.207.186.239) on 2014-02-18 21:41

#1283 By (223.207.186.239|223.207.186.239) on 2014-02-18 21:41

#1280 By (223.207.186.239|223.207.186.239) on 2014-02-18 21:41