1.ข้อใดเป็นเวลาว่างที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา

1.เล่นกีฬา-เลี้ยงต้นไม้

2.ทัศนาจร-ปลูกต้นไม้

3.ดูโทรทัศน์-เล่นตู้เกมสื

4.ฟังปาฐกถา-อ่านหนังสือ

2.ข้อใดเป้นการใช้เวลาว่างเพื่อเพิ่มพูนรายได้

1.เล่นกีฬา

2.สะสมแสตมป์

3.ปลูกผักสวนครัว

4.ประดิษฐิของชำร่วย

3.สิ่งที่สังคมยึดถือเป้นระเบียบแบบแผนและปฏิบัติกันสืบมาเรียกว่าอะไร

1.ประเพณี

2.วัฒนธรรม

3.อารยธรรม

4.ศิลปกรรม

4.ข้อมดเป็นประเพณีของคนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน

1.วันตรุษจีน

2.วันขึ้นปีใหม่

3.วันลอยกระทง

4.วันออกพรรษา

5.ประเพณีอะไรของไทยที่ปัจจุบันมีประเพณีของต่างชาติปนอยู่มาก

1.การเผาศพ

2.การบวชนาค

3.การแต่งงาน

4.การรดน้ำดำหัว

6.สิ่งที่มีอิทิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุดคือข้อใด

1.คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

2.ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ

3.อารยธรรมและเทคโนโลยีของต่างชาติ

4.ความยากจนและความขาดแคลนของคนในชาติ

7.ประเพณีชักพระเป็นพระเพณีของภาคใด

1.กลาง

2.ใต้

3.เหนือ

4.ตะวันออกเฉียงเหนือ

8.ประเพณีการแห่นางแมวกับแห่บั้งไฟของภาคอีสานจุดมุ่งหมายเรื่องใด

1.เพื่อขอฝนทำนา

2.เพื่อความสนุกสนาน

3.เพื่อแสดงความสามารถ

4.เพื่อเป็นการพักผ่อนจากทำงาน

9.ประเพณีใดที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมได้มากที่สุด

1.พิธีโกนจุก

2.พิธีอุปสมบท

3.พิธีแรกนาขวัญ

4.พิธีแห่เทียนพรรษา

10.เมื่อมีเด็กเกิดในบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร พ่อแม่ควรไปแจ้งเกิดที่ใด

1.ที่ว่าการเขต

2.ที่ว่าการอำเภอ

3.ศาลากลางจังหวัด

4.ที่ว่าการเขตเทศบาล

11.เมื่อสำเนาทะเบียนบ้านชำรุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย เจ้าบ้านจะต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ภายในกี่วัน

1. 7 วัน

2. 15 วัน

3. 30วัน

4. 60 วัน

12.ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร

1.ตำรวจ

2.ผุ้พิพากษา

3.นายกรัฐมนตรี

4.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

13.ข้อใดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชนที่มีรายได้

1.เสียภาษีอากร

2.เลี้ยงดูบิดามารดา

3.บริจาคเงินให้รัฐบาล

4.เลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง

14.การสมรส จะมีผลตามกำหมายเมื่อใด

1.มีบุตร

2.เป็นสามีภรรยากัน

3.มีการจดทะเบียนสมรส

4.มีการสู่ขอตามประเพณี

15.ภาษีเงินได้ที่รัฐเก็บจากประชาชนมีผลดีอย่างไร

1.ช่วยให้คนจนมีงานทำมากขึ้น

2.ช่วยให้มีเงินในการพัฒนาประเทศ

3.ช่วยแก้ปัญหาคนละทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัย

4.ช่วยพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

16.บุคคลที่ต้องทำบัตรประชาชน ถ้าไม่ไปทำหรือไม่มีบัตรประชาชนมีสภาพเช่นไร

1.ไม่มีผู้คบหาสมาคมด้วย

2.ไม่มีสิทธิเลือกงานทำ

3.ไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษา

4.ไม่มีสิทธิเป็นพลเมืองตามกฎหมาย

17.สาเหตุใดที่เราไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยได้

1.มักใหญ่ใฝ่สูง

2.ขาดความสามัคคี

3.ขาดความมีเหตุผล

4.ขาดความรอบคอบ

18.สังคมต้องการบุคคลประเภทใดมากที่สุด

1.มีความรู้

2.มีความรัก

3.มีความกล้าหาญ

4.มีความรับผิดชอบ

19.ภาคใดของประเทศมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน พื้นที่มีภูเขาและป่าไม้มาก

1.ภาคใต้

2.ภาคกลาง

3.ภาคเหนือ

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20.ลักษณะภูมิปะเทศทางภาคใต้ แตกต่างจากภาคอื่นอย่างไร

1.มีแม่น้ำสายสั้นๆ

2.มีภุเขากลางภาค

3.มีอาราเขตติดทะเล

4.พื้นที่ลักษณะแคบและยาว

21.ข้อใดเป้นประเภทของอุตสาหกรรมที่สำคัญ

1.ภูมิอากาศ

2.ภูมิประเทศ

3.ลักษณะของวัตถุดิบ

4.เชื้อชาติของประชาชน

22.ลมฟ้าอากศที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพใดมากที่สุด

1.การประมง

2.การเกษตร

3.การเหมืองแร่

4.การอุตสาหกรรม

23.แร่ธาตุชนิดใดมีมูลค่าในการผลิตมากที่สุดและเป็นสินค้าออกที่สคัญของประเทศ

1.ดีบุก

2.วุลแฟรม

3.ทองแดง

4.ฟลูออไรด์

24.เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเหมาะแก่การทำการเกษตร

1.มีฝนตกชุกเสมอ

2.เป็นที่ราบสูงอากาศอบอุ่น

3.อากาศอบอุ่นมีแม่น้ำหลายสาย

4.เป็นที่ราบลุ่มดินฟ้าอากาศอำนวย

25.เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรควรทำอย่างไร

1.รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์

2.จัดหารถไปขายในที่ที่ให้ราคาดี

3.สร้างยุ้งฉางเก็บไว้ขายตอนมีราคาดี

4.ทำลายผลผลิตบางส่วนเพื่อผยุงราคา

26.การจัดตั้งสหกรณ์จะถูกต้องสมบูรณ์เมื่อใด

1.มีสมาชิก 9 คน

2.มีการแบ่งผลกำไร

3.มีการเปิดอบรมสมาชิก

4.มีการจดทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย

27.สมนึกไม่มีที่ดินเป้นของตนเอง เขาควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใด

1.สหกรณ์นิคม

2.สหกรณ์ร้านค้า

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สหกรณ์การเกษตร

28.ข้อใดเป้นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งสหกรณ์

1.จัดการประชุมใหญ่ครั้งแรก

2.เลือกคณะกรรมการชั่วคราว

3.จัดการประชุมใหญ่สมาชิก

4.ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง

29.สหกรณ์มีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนด้านใดมากที่สุด

1.สังคม

2.การเมือง

3.เศรษฐกิจ

4.การปกครอง

30.เส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกาะใดบ้าง

1.นิวกินี-ภูเก็ต-โมกุลละ

2.ชวา-บาหลี-บอร์เนียว

3.ลูซอน-มินดาเนา-ซุมบา

4.สุมาตร-บอร์เนียว-ซีลีเบส

31.ประเทศที่เป็นศูนย์กลางเส้นทางเดินเรือระหว่างเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและทวีปออสเตรเลียกับประเทศในกลุ่มอาเซียนคือประเทศใด

1.มาเลเซีย

2.สิงคโปร์

3.ฟิลิปปินส์

4.อินโดนีเซีย

32.หมู่เกาะของอินโดนีเซียที่ผิดเครื่องเทศได้มากที่สุดคือข้อใด

1.ชวา

2.บาหลี

3.โมกุลละ

4.ลอมบ๊อก

33.แร่ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศพม่าคืออะไร

1.น้ำมัน-ทับทัม

2.ยปซัม-พลอย

3.ควอร์ต-ถ่านหิน

4.แกรไฟต์-แก๊สธรรมชาติ

34.ประชากรในแถบเอเชียเป็นชนเผ่าใดมากที่สุด

1.นิกรอยด์

2.มองโกลอยด์

3.อินเดียแดง

4.คอเคซอยด์

35.วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุใด

1.อยู่ใต้อิทธิพลของชาติตะวันตก