1.ข้อใดเป็นเวลาว่างที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา

1.เล่นกีฬา-เลี้ยงต้นไม้

2.ทัศนาจร-ปลูกต้นไม้

3.ดูโทรทัศน์-เล่นตู้เกมสื

4.ฟังปาฐกถา-อ่านหนังสือ

2.ข้อใดเป้นการใช้เวลาว่างเพื่อเพิ่มพูนรายได้

1.เล่นกีฬา

2.สะสมแสตมป์

3.ปลูกผักสวนครัว

4.ประดิษฐิของชำร่วย

3.สิ่งที่สังคมยึดถือเป้นระเบียบแบบแผนและปฏิบัติกันสืบมาเรียกว่าอะไร

1.ประเพณี

2.วัฒนธรรม

3.อารยธรรม

4.ศิลปกรรม

4.ข้อมดเป็นประเพณีของคนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน

1.วันตรุษจีน

2.วันขึ้นปีใหม่

3.วันลอยกระทง

4.วันออกพรรษา

5.ประเพณีอะไรของไทยที่ปัจจุบันมีประเพณีของต่างชาติปนอยู่มาก

1.การเผาศพ

2.การบวชนาค

3.การแต่งงาน

4.การรดน้ำดำหัว

6.สิ่งที่มีอิทิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุดคือข้อใด

1.คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

2.ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ

3.อารยธรรมและเทคโนโลยีของต่างชาติ

4.ความยากจนและความขาดแคลนของคนในชาติ

7.ประเพณีชักพระเป็นพระเพณีของภาคใด

1.กลาง

2.ใต้

3.เหนือ

4.ตะวันออกเฉียงเหนือ

8.ประเพณีการแห่นางแมวกับแห่บั้งไฟของภาคอีสานจุดมุ่งหมายเรื่องใด

1.เพื่อขอฝนทำนา

2.เพื่อความสนุกสนาน

3.เพื่อแสดงความสามารถ

4.เพื่อเป็นการพักผ่อนจากทำงาน

9.ประเพณีใดที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมได้มากที่สุด

1.พิธีโกนจุก

2.พิธีอุปสมบท

3.พิธีแรกนาขวัญ

4.พิธีแห่เทียนพรรษา

10.เมื่อมีเด็กเกิดในบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร พ่อแม่ควรไปแจ้งเกิดที่ใด

1.ที่ว่าการเขต

2.ที่ว่าการอำเภอ

3.ศาลากลางจังหวัด

4.ที่ว่าการเขตเทศบาล

11.เมื่อสำเนาทะเบียนบ้านชำรุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย เจ้าบ้านจะต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ภายในกี่วัน

1. 7 วัน

2. 15 วัน

3. 30วัน

4. 60 วัน

12.ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร

1.ตำรวจ

2.ผุ้พิพากษา

3.นายกรัฐมนตรี

4.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

13.ข้อใดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชนที่มีรายได้

1.เสียภาษีอากร

2.เลี้ยงดูบิดามารดา

3.บริจาคเงินให้รัฐบาล

4.เลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง

14.การสมรส จะมีผลตามกำหมายเมื่อใด

1.มีบุตร

2.เป็นสามีภรรยากัน

3.มีการจดทะเบียนสมรส

4.มีการสู่ขอตามประเพณี

15.ภาษีเงินได้ที่รัฐเก็บจากประชาชนมีผลดีอย่างไร

1.ช่วยให้คนจนมีงานทำมากขึ้น

2.ช่วยให้มีเงินในการพัฒนาประเทศ

3.ช่วยแก้ปัญหาคนละทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัย

4.ช่วยพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

16.บุคคลที่ต้องทำบัตรประชาชน ถ้าไม่ไปทำหรือไม่มีบัตรประชาชนมีสภาพเช่นไร

1.ไม่มีผู้คบหาสมาคมด้วย

2.ไม่มีสิทธิเลือกงานทำ

3.ไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษา

4.ไม่มีสิทธิเป็นพลเมืองตามกฎหมาย

17.สาเหตุใดที่เราไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยได้

1.มักใหญ่ใฝ่สูง

2.ขาดความสามัคคี

3.ขาดความมีเหตุผล

4.ขาดความรอบคอบ

18.สังคมต้องการบุคคลประเภทใดมากที่สุด

1.มีความรู้

2.มีความรัก

3.มีความกล้าหาญ

4.มีความรับผิดชอบ

19.ภาคใดของประเทศมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน พื้นที่มีภูเขาและป่าไม้มาก

1.ภาคใต้

2.ภาคกลาง

3.ภาคเหนือ

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20.ลักษณะภูมิปะเทศทางภาคใต้ แตกต่างจากภาคอื่นอย่างไร

1.มีแม่น้ำสายสั้นๆ

2.มีภุเขากลางภาค

3.มีอาราเขตติดทะเล

4.พื้นที่ลักษณะแคบและยาว

21.ข้อใดเป้นประเภทของอุตสาหกรรมที่สำคัญ

1.ภูมิอากาศ

2.ภูมิประเทศ

3.ลักษณะของวัตถุดิบ

4.เชื้อชาติของประชาชน

22.ลมฟ้าอากศที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพใดมากที่สุด

1.การประมง

2.การเกษตร

3.การเหมืองแร่

4.การอุตสาหกรรม

23.แร่ธาตุชนิดใดมีมูลค่าในการผลิตมากที่สุดและเป็นสินค้าออกที่สคัญของประเทศ

1.ดีบุก

2.วุลแฟรม

3.ทองแดง

4.ฟลูออไรด์

24.เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเหมาะแก่การทำการเกษตร

1.มีฝนตกชุกเสมอ

2.เป็นที่ราบสูงอากาศอบอุ่น

3.อากาศอบอุ่นมีแม่น้ำหลายสาย

4.เป็นที่ราบลุ่มดินฟ้าอากาศอำนวย

25.เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรควรทำอย่างไร

1.รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์

2.จัดหารถไปขายในที่ที่ให้ราคาดี

3.สร้างยุ้งฉางเก็บไว้ขายตอนมีราคาดี

4.ทำลายผลผลิตบางส่วนเพื่อผยุงราคา

26.การจัดตั้งสหกรณ์จะถูกต้องสมบูรณ์เมื่อใด

1.มีสมาชิก 9 คน

2.มีการแบ่งผลกำไร

3.มีการเปิดอบรมสมาชิก

4.มีการจดทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย

27.สมนึกไม่มีที่ดินเป้นของตนเอง เขาควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใด

1.สหกรณ์นิคม

2.สหกรณ์ร้านค้า

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สหกรณ์การเกษตร

28.ข้อใดเป้นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งสหกรณ์

1.จัดการประชุมใหญ่ครั้งแรก

2.เลือกคณะกรรมการชั่วคราว

3.จัดการประชุมใหญ่สมาชิก

4.ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง

29.สหกรณ์มีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนด้านใดมากที่สุด

1.สังคม

2.การเมือง

3.เศรษฐกิจ

4.การปกครอง

30.เส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกาะใดบ้าง

1.นิวกินี-ภูเก็ต-โมกุลละ

2.ชวา-บาหลี-บอร์เนียว

3.ลูซอน-มินดาเนา-ซุมบา

4.สุมาตร-บอร์เนียว-ซีลีเบส

31.ประเทศที่เป็นศูนย์กลางเส้นทางเดินเรือระหว่างเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและทวีปออสเตรเลียกับประเทศในกลุ่มอาเซียนคือประเทศใด

1.มาเลเซีย

2.สิงคโปร์

3.ฟิลิปปินส์

4.อินโดนีเซีย

32.หมู่เกาะของอินโดนีเซียที่ผิดเครื่องเทศได้มากที่สุดคือข้อใด

1.ชวา

2.บาหลี

3.โมกุลละ

4.ลอมบ๊อก

33.แร่ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศพม่าคืออะไร

1.น้ำมัน-ทับทัม

2.ยปซัม-พลอย

3.ควอร์ต-ถ่านหิน

4.แกรไฟต์-แก๊สธรรมชาติ

34.ประชากรในแถบเอเชียเป็นชนเผ่าใดมากที่สุด

1.นิกรอยด์

2.มองโกลอยด์

3.อินเดียแดง

4.คอเคซอยด์

35.วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุใด

1.อยู่ใต้อิทธิพลของชาติตะวันตก

2.เห็นวัฒนธรรมของชาติอื่นดีกว่า

3.ในประเทศมีประชาชนหลายเชื้อชาติ

4.เอาแบบอย่างวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

36.ประเทศในข้อใดมีการปกครองประเทศแบบเดียวกัน

1.ไทย-มาเลเซีย

2.บรูไน ฟิลิปปินส์

3.สิงคโปร์-อินโดนีเซีย

4.ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย

37.ข้อใดเป็นความขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนาม

1.การรุกล้ำดินแดน

2.ผู้ร้ายหนีข้ามแดน

3.การค้าอาวุธสงครามต่างชาติ

4.เรือประมงไทยถูกเวียดนามจับ  

 

edit @ 14 Oct 2007 10:01:15 by funlek_za

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ป.5 embarrassed
ทำไมบางข้อยากจัง

#1 By palermos on 2007-10-14 10:10

เป้นข้อสอบ สังฆมณฑล งะ

#2 By funlek_za on 2007-10-19 14:58

question -hvlv[vjkopkdgs,nvodyootgoujp

#3 By poppop.u (124.120.88.251) on 2008-05-07 10:17

#4 By (61.7.166.25) on 2008-06-10 16:20

gggg

#5 By fresh (61.19.33.250) on 2008-08-22 15:43

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#6 By ******* (61.19.33.250) on 2008-08-22 15:44

big smile ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆangry smile

#7 By 555 (61.19.33.250) on 2008-08-22 15:45

#8 By (125.26.241.249) on 2008-08-25 11:29

ทำไมมีแต่ข้อยากๆopen-mounthed smile tongue surprised smile big smile question embarrassed sad smile

#9 By มูนา (118.173.155.47) on 2008-08-30 12:11

ยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก embarrassed sad smile confused smile open-mounthed smile big smile embarrassed question tongue surprised smile wink cry

#10 By วายุ (118.173.155.47) on 2008-08-30 12:13

embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile question tongue sad smile

#11 By (118.175.151.179) on 2008-09-09 13:18

#12 By ดาว (58.10.27.113) on 2008-09-09 13:48

[b
][/b] บางข้อยากบางข้อง่าย cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#13 By ดาว (58.10.27.113) on 2008-09-09 13:50

ทำได้ดีจังbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink cry double wink

#14 By ดาว (58.10.27.113) on 2008-09-09 13:51

ชอบจัง

#15 By ดาว (58.10.27.113) on 2008-09-09 13:52

อิอิพลอยชอบดิว

#16 By best (58.10.27.113) on 2008-09-09 14:29

พลอยคอนโดบางยี่ขันรักดิว

#17 By เบส (58.10.27.113) on 2008-09-09 14:33

ปวดหัวมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#18 By (125.26.114.90) on 2008-09-13 14:12

พวกเจ้าจงตั้งใจอ่านข้อสอบน่ะฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#19 By (125.26.114.78) on 2008-09-13 14:15

โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด sad smile embarrassed

#20 By (125.26.114.78) on 2008-09-13 14:18

ภาพข่างบนน่ารักจังเลย embarrassed angry smile

#21 By (125.26.114.78) on 2008-09-13 14:23

ยากทำไม่ค่อยได้เลยอ่ะ เศร้าทำไมผมโง่จังsad smile

#22 By บุรุษไร้นาม (124.120.161.157) on 2008-09-15 16:58

confused smile

#23 By (124.121.98.162) on 2008-09-15 18:25

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกค่ะอยากให้มีเเบบทดสอบที่ไม่ต้อง
เฉลย อยากทำเองค่ะ เอาแบบยากๆๆๆๆ หน่อยนะค่ะ

#24 By หยาดเพรช (58.10.140.236) on 2008-09-18 12:14

#25 By (58.10.140.236) on 2008-09-18 12:14

ง่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยมากค่ะ

#26 By เด็กบึงขวาง ป.5 (58.10.140.236) on 2008-09-18 12:16

อุ๋ยชอบแบบนี้จังbig smile open-mounthed smile

#27 By Warangkana (124.120.201.242) on 2008-09-18 17:33

แหมง่ายจางเวย เจี้ยกๆๆbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry (*(..)*)

#28 By เมจ้า (58.9.234.181) on 2008-09-18 19:54

แหมง่ายจางเวย เจี้ยกๆๆbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry (*(..)*)

#28 By เมจ้า (58.9.234.181) on 2008-09-18 19:54

ใงขืใวมใม้ใม้เมเยะสสใทใทใทใยรส่ใง้สม่น่ยนานยานาร่นรสวาวาทบ่ารน่ลบรน้รน้ยนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#30 By (125.26.116.169) on 2008-09-20 14:45

ขอบคุณ
open-mounthed smile

#31 By ป.5 (210.86.220.248) on 2008-09-20 18:35

ขอบคุณ
open-mounthed smile

#32 By ป.5 (210.86.220.248) on 2008-09-20 18:40

ทำไมข้อสอบง่ายจังbig smile

#33 By แพม (117.47.80.185) on 2008-09-20 20:10

ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ทำไม่ได้เลยembarrassed

#34 By เด็กดอย (222.123.11.247) on 2008-09-21 15:38

sad smile open-mounthed smile question question question question

#35 By /รถฟ (125.27.92.248) on 2008-09-23 19:37

big smile big smile open-mounthed smile confused smile question question question surprised smile surprised smile surprised smile ง่ายมากๆ

#36 By ดนา (125.27.92.248) on 2008-09-23 19:39

ข้อสอบง่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยจังbig smile surprised smile

#37 By เด็กน่ารัก (222.123.117.49) on 2008-09-24 12:57

สาบาย

#38 By เอิร์น (118.173.75.163) on 2008-09-25 19:04

ป.5
ข้อสอบอย่ากจัง

#39 By พะพะพดัน (203.172.199.254) on 2008-09-26 08:11

ง่ายดีจังแต่บาข้อก็ยากconfused smile big smile surprised smile cry double wink question

#40 By khim (125.26.234.171) on 2008-09-26 19:54

น่าจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะ question

#41 By มิ้ง (125.27.196.233) on 2008-09-26 21:13

open-mounthed smile confused smile confused smile big smile angry smile

#42 By (222.123.227.168) on 2008-09-27 07:43

ง่ายๆสบายๆ open-mounthed smile big smile

#43 By เด็กปทุม (124.122.197.56) on 2008-09-27 10:58

โครตง่ายเลยquestion

#44 By leena (124.122.197.56) on 2008-09-27 11:01

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยคะ

#45 By ชื่อ เนม (125.24.234.227) on 2008-09-27 17:07

ยากมากเเต่ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะconfused smile surprised smile

#46 By เนม (125.24.234.227) on 2008-09-27 17:10

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry หมด

#47 By ไม่บอก (125.24.234.227) on 2008-09-27 22:18

zC

#48 By taychint (118.172.50.251) on 2008-09-28 12:10

#49 By (125.24.234.227) on 2008-09-28 12:29

สเสเดสเสเสเสเสเสเสเสเ

#50 By ken (119.42.78.172) on 2008-09-28 12:31